Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CENY I OPŁATY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

PDFDecyzja GL.RZT.070.2.25.2019 (1).pdf (1,68MB)

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek, ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Głogówek, zatwierdzone dnia 16 lipca 2020r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, na okres 3 lat.

CENY I OPŁATY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Na okres 3 lat od dnia 08 sierpnia 2020r. do dnia 07 sierpnia 2023r.

 

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę

 

Lp

Taryfowe grupy odbiorców

 

Wyszczególnienie

 

Netto

 

Brutto

 

1.

 

 

 

 

 

 

Cena za 1 dostarczonej

wody w złotych

 

W

okresie

od 1-12

miesiąca

 

 

W

okresie

od 13-24

miesiąca

 

W

okresie

od 25-36

miesiąca

 

W

okresie

od 1-12

miesiąca

 

W

okresie

od 13-24

miesiąca

 

W

okresie

od 25-36

miesiąca

Grupa W-1

 

3,45

 

3,45

 

3,49

 

3,73

 

3,73

 

3,77

Grupa W-2

 

3,69

 

3,69

 

3,74

 

3,99

 

3,99

 

4,04

Opłata abonamentowa

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej:

1) przy rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego:

- w zł/odbiorca/miesiąc

 

5,62

 

5,62

 

5,66

 

6,07

 

6,07

 

6,11

 

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

 

Lp

 

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców

Grupa – K1

Netto

Brutto

 

1.

 

Cena za 1 odprowadzonych

ścieków w złotych

W

okresie

od 1-12

miesiąca

W

okresie

od 13-24

miesiąca

W

okresie

od 25-36

miesiąca

W

okresie

od 1-12

miesiąca

W

okresie

od 13-24

miesiąca

W

okresie

od 25-36

miesiąca

5,20

5,61

6,24

5,62

6,06

6,74

 

Tabela 3. Stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp

Wyszczególnienie

Stawka opłaty w złotych

Netto

Brutto

1.

Opłata dodatkowa za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

15,60

16,85

Taryfowe grupy odbiorców usług.

 

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług oraz obowiązek alokacji kosztów zgodnie z przepisami biorąc pod uwagę w szczególności:

- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,

- strukturę i rodzaj planowanej taryfy,

- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,

- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe,

w ramach niniejszej taryfy dokonano podziału odbiorców na odpowiednie grupy taryfowe.

 

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustalono dwie grupy taryfowe odbiorców usług z uwagi na cele do jakich woda jest pobierana:

2. W okresie zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono jedną taryfową grupę odbiorców usług:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML